Vítejte ve světě EVOLVE!

V našem oboru je třeba se neustále vyvíjet. My, jako tým recruiterů, jsme si toho více než vědomi. Proto organizujeme akce, kde v tom svým kolegům pomáháme. EVOLVE je vaše evoluce.

Zůstaňte s námi v kontaktu a sledujte nás

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Společnost Engage Advisory s.r.o., IČ 05433762, se sídlem Jakubské náměstí 4, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 95319 (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako uživatele webových stránek https://www.evolve-masterclass.com/informuje o níže popsaném shromažďování a jiném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme:

 • jaké údaje o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu,
 • jak tyto údaje využíváme,
 • komu a v jakých případech mohou být údaje předány,
 • po jakou dobu údaje zpracováváme,
 • jaké možnosti nabízíme, včetně získání přístupu k údajům a jejich aktualizaci a jaká máte další práva.

Pokud něčemu nerozumíte či potřebuje další informace o zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na emailové adrese info@evolve.events.

Proč údaje shromažďujeme a zpracováváme

Údaje shromažďujeme a dále s nimi pracujeme proto:

 • abychom Vás mohli kontaktovat zpět a poskytli Vám informace, o které jste požádali,
 • abychom mohli plnit své smluvní závazky, které vůči Vám máme, například poslat Vám vstupenku na námi pořádanou akci, informovat Vás o akci a umožnit Vám na ní účast,
 • abychom chránili a podporovali naše podnikání,
 • že máme oprávněný zájem dokumentovat námi pořádané akce a používat pořízené fotografie anebo obrazové a zvukové záznamy pro naši propagaci nebo
 • abychom splnili své právní povinnosti.  

Vaše jméno, příjmení a emailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali naše obchodní sdělení o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat, a to na základě našeho oprávněného zájmu na propagaci našich služeb.

Poskytnutí údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, abychom mohli smlouvu s Vámi uzavřít a splnit nebo abychom Vás mohli kontaktovat. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat email s příslušnou žádostí na emailovou adresu info@evolve.events nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

V případě, že jste nás požádali o zasílání newsletteru, udělili jste nám tím souhlas se zpracováním Vaší emailové adresy. Vaše údaje používáme právě k tomu, abychom Vám mohli zasílat newslettery, které obsahují obchodní sdělení o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat, protože souvisí s recruitmentem a sourcingem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy o odvolání souhlasu na emailovou adresu info@evolve.events a newsletter Vám již zasílat nebudeme.

Námi pořádané akce zpravidla dokumentujeme a pořizujeme fotografie účastníků anebo zvukové a obrazové záznamy (dále jen „fotografie a záznamy“), na kterých jsou účastníci zachyceni. Tyto fotografie a záznamy umísťujeme na webové stránky týkající se pořádané akce jako je https://www.evolve-masterclass.com/ a na naše uživatelské účty a účty zřízené pro danou akci na sociálních sítích jako je Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram či YouTube. Tyto fotografie a záznamy zachycují průběh dané akce a nemáme v úmyslu jakkoli zpracovávat citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), které mohou být na takových fotografiích a záznamech také zachyceny. Na webových stránkách týkající se pořádané akce Vás nebudeme označovat na zveřejněných fotografiích jako konkrétní účastníky. Na sociálních sítích může být takové označení Vaší osoby možné, záleží však na tom, jak máte nastavenu ochranu soukromí Vy jako uživatel takové sítě.

Na našich akcích se můžete také setkat s možností nechat se vyfotit v tzv. fotokoutku, často s použitím různých rekvizit. Pokud této možnosti využijete, předpokládáme, že souhlasíte s tím, že fotografie mohou být použity v souvislosti s danou akcí, včetně jejich zveřejnění na webových stránkách týkající se pořádané akce jako je https://www.evolve-masterclass.com/ a na sociálních sítích jako je Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram či YouTube. Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte organizátora na místě, rádi Vám poskytneme doplňující informace a vysvětlení.

Pokud si přesto nepřejete zveřejnění konkrétní fotografie či záznamu, na kterém jste na akci zachyceni (ve fotokoutku, ale i jinde), dejte nám vědět na emailovou adresu info@evolve.events a učiníme potřebná opatření.   

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme zejména následující údaje:

 1. jméno a příjmení
 2. obchodní firma
 3. adresa
 4. sídlo společnosti
 5. identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 6. telefonní číslo
 7. emailová adresa
 8. bankovní spojení nebo
 9. zachycení fyzické podoby a projevů osobní povahy.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje neprodáváme. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim spolupracovníkům, kteří se podílí na našich službách, a subdodavatelům, kteří provádějí služby naším jménem. Dbáme na to, že tyto subjekty mají zajištěnu povinnost mlčenlivosti. Jedná se například naši účetní kancelář, fotografa apod. Dále využíváme služby Google Analytics, Facebook Pixel a MailChimp, jejichž provoz je v souladu s evropskými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Pokud jde o osobní údaje zachycené na fotografiích a záznamech z námi pořádané akce, tyto jsou přístupné uživatelům webové stránky týkající se pořádané akce jako je https://www.evolve-masterclass.com/ a sociálních sítí jako je Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram či YouTube.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat:

 • po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a z důvodu právní ochrany další čtyři roky poté, nebo
 • v případě zpracování za účelem zasílání obchodních sdělení do odmítnutí zasílání obchodních sdělení, nebo
 • v případě fotografií a záznamů po dobu našeho pořádání obdobných akcí, nebo
 • v případě zpracování založeném na Vašem souhlasu do jeho odvolání;

to platí, není-li právními předpisy vyžadována delší doba (např. v případě plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

Po uplynutí doby pro zpracování osobních údajů nebo zániku důvodů pro zpracování osobní údaje zlikvidujeme.

Vaše práva

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatňovat:  

 1. právo na přístup k osobním údajům, tj. kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování;
 2. právo na opravu, tj. kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“), tj. musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost;
 4. právo na omezení zpracování údajů, což znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování, pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat; pokud vznesete námitku proti zpracování v ostatních případech zpracování založeném na oprávněném zájmu, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Vás jako subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 6. právo na přenositelnost, tj. kdykoliv můžete požádat o Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracováváme na základě souhlasu nebo smlouvy a provádíme je automatizovaně; je-li to technicky proveditelné, předáme Vaše osobní údaje přímo jinému Vámi určenému správci.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese info@evolve.events.

V případě, že máte pocit, že s Vašimi osobními údaji nenakládáme správně, můžete se se svou stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme. Pokud si myslíte, že nějaké dítě nám poskytlo osobní údaje, prosím kontaktujte nás na emailové adrese info@evolve.events a učiníme opatření ke smazání takových údajů.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018